Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν θέματα Αξιολόγησης. Για διευκρινήσεις ή απόψεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας Επικοινωνίας στην αντίστοιχη σελίδα.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

(Επιστημονική - Παιδαγωγική)

1. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση κι ενημερότητα

§ Μεταπτυχιακές σπουδές ή/ και δεύτερο πτυχίο

§ Παρακολούθηση προγραμμάτων σε ανώτερο/ ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μονοετούς ή διετούς φοίτησης

§ Παρακολούθηση μικρής διάρκειας σειράς μαθημάτων σε πανεπιστήμιο

§ Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων ή άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

2. Αξιοποίηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης

§ Πειραματισμοί (καινοτομίες κ.ά.), επιστημονική έρευνα, δημοσιεύσεις

§ Συμβολή στην ενδοσχολική επιμόρφωση (δειγματικά μαθήματα, εισηγήσεις σε συνεδρίες ή συνέδρια)

§ Ενεργός συμμετοχή στις συνεδρίες προσωπικού

Β. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Διδακτική ικανότητα, Ευσυνειδησία, Αποδοτικότητα)

1. Ευσυνειδησία - Εργατικότητα - Συνέπεια στην εκτέλεση καθηκόντων

2. Οργάνωση μαθημάτων (προγραμματισμός, εφαρμογή, αξιολόγηση)

2.1 Προπαρασκευή-προγραμματισμός

§ Ημερήσιος προγραμματισμός (στόχοι, δραστηριότητες, μέσα):

- Στόχοι σαφείς που απορρέουν από το ΑΠ και συνάδουν με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών

- Συνάφεια δραστηριοτήτων με μαθησιακούς στόχους

- Αξιοποίηση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων - Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ κ.ά.)

- Αξιοποίηση του περιβάλλοντος

2.2 Εφαρμογή

§ Στάδια διδασκαλίας: εισαγωγή-αφόρμηση, κύριο μέρος, επαναφορά-ολοκλήρωση

§ Χρήση σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και των μαθητών:

- Συνεργατική-ομαδοκεντρική προσέγγιση

- Διερευνητική προσέγγιση (ανάπτυξη επιστημονικού πνεύματος, αποτελεσματική χρήση πηγών)

- Διαθεματική προσέγγιση (project) κ.ά.

§ Εναλλαγή τρόπων εργασίας εντός του μαθήματος (εργασία ατομική, ομαδική, με την ολομέλεια της τάξης)

§ Διαφοροποίηση διδασκαλίας - Ικανοποίηση ατομικών διαφορών μαθητών

§ Έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων

§ Καλλιέργεια δεξιοτήτων (γνωστικές, μεταγνωστικές) και στάσεων

2.3 Αξιολόγηση στόχων - Έλεγχος γραπτών εργασιών

§ Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων:

- Συντρέχουσα αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση μαθητών, ετεροαξιολόγηση

- Χρήση κατάλληλων δοκιμίων αξιολόγησης (ποιότητα, διαβάθμιση ασκήσεων)

§ Έλεγχος γραπτών εργασιών των παιδιών στα τετράδια, βιβλία και φύλλα εργασίας:

- Συστηματική διόρθωση των γραπτών εργασιών των παιδιών με συγκεκριμένα και παρωθητικά σχόλια

- Καλαίσθητα τετράδια με ευανάγνωστα γράμματα

3. Διδακτικές δεξιότητες

§ Επικέντρωση στη σημαντική γνώση (πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες)

§ Ορθή διαχείριση διδακτικού χρόνου - Κατάλληλος ρυθμός μαθήματος

§ Γλωσσική κι εκφραστική ικανότητα, σαφήνεια επεξηγήσεων/ οδηγιών

§ Δεξιότητα υποβολής ερωτήσεων (κλειστές, ανοικτές) και διαχείρισης δηλώσεων/ απαντήσεων (ορθές, λανθασμένες)

§ Πρόκληση ενδιαφέροντος και ενεργού συμμετοχής των μαθητών

§ Αποτελεσματική επικοινωνία δασκάλου-μαθητών

§ Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών - Ευελιξία, επινοητικότητα

4. Αποτελεσματικότητα

§ Τελική αποτίμηση επιτευγμάτων σε όλους τους τομείς (γνωσιολογικός, συναισθηματικός, ψυχοκινητικός)

§ Επιτεύγματα σε ό,τι αφορά στους υπό έμφαση στόχους της χρονιάς

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Οργάνωση και διοίκηση τάξης

1.1 Οργάνωση εργασίας

§ Προγραμματισμός (μακροπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος)

§ Οργάνωση διδακτικών μέσων

§ Τήρηση αρχείου αξιολόγησης και αξιοποίησή του

1.2 Γενικό μαθησιακό περιβάλλον τάξης

§ Ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον - Καλαίσθητη εμφάνιση/ διακόσμηση τάξης

§ Διαρρύθμιση (ευέλικτη) θρανίων ανάλογα με το σκοπό του μαθήματος, γωνιές μάθησης, κέντρα ενδιαφέροντος

§ Αξιοποίηση πινακίδων: προβολή εργασιών όλων των παιδιών, επικαιρότητα, αναφορές σε γραμματ. κανόνες κ.ά.

1.3 Διοικητική ικανότητα - Πειθαρχία

§ Έλεγχος τάξης με παιδαγωγικά ορθούς τρόπους - Πειθαρχία (κώδικας συμπεριφοράς)

§ Κατανομή και ανάθεση υπευθυνοτήτων - Ανάπτυξη πνεύματος ευθύνης

§ Συντονισμός και καθοδήγηση (καλλιέργεια δεξιοτήτων ρουτίνας)

1.4 Μαθησιακό κλίμα της τάξης - Επικοινωνία και ψυχική επαφή δασκάλου-μαθητών

§ Ευχάριστη, δημιουργική ατμόσφαιρα (τόνος φωνής, χιούμορ)

§ Θετική ενίσχυση και συναισθηματική στήριξη μαθητών

§ Κλίμα συνεργασίας μεταξύ δασκάλου-παιδιών και μαθητών μεταξύ τους

§ Αποδοχή και σεβασμός της διαφορετικότητας

2. Οργάνωση και συντονισμός δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων στη σχολική μονάδα

§ Συμμετοχή στην ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής μονάδας

§ Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

§ Οργάνωση και συντονισμός σχολικών δραστηριοτήτων

§ Συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προγράμματα ευρωπαϊκά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας)

§ Ανάπτυξη μαθητικής πρωτοβουλίας και αυτοδιοίκησης - Εμπλοκή μαθητών

3. Ανθρώπινες σχέσεις

§ Επικοινωνία και συνεργασία με προϊσταμένους, συναδέλφους, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς

§ Ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων (δημοκρατικότητα, ευθυκρισία, αμεροληψία, ενσυναίσθηση)

§ Κύρος, αποδοχή, εμπιστοσύνη, εκτίμηση που χαίρει ο/ η εκπαιδευτικός

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

1. Γενική συμπεριφορά - Εικόνα που προβάλλει ο/η εκπαιδευτικός

1.1 Στοιχεία χαρακτήρα

§ Υπευθυνότητα, θετικότητα, αξιοπρέπεια, ευγένεια, κοινωνικότητα κτλ.

§ Θάρρος γνώμης και δεκτικότητα σε εισηγήσεις

§ Κατοχή κοινωνικών δεξιοτήτων - Έφεση στη συνεργασία

1.2 Ηθική οντότητα - Περιβολή

§ Προσωπικές επιλογές που συνάδουν με το γενικό δεοντολογικό κλίμα

§ Περιβολή σε αποδεκτά πλαίσια, μη προκλητική/ εξεζητημένη

1.3 Τήρηση κανονισμών - Σεβασμός στην ιεραρχία

2. Ανάπτυξη δημοκρατικών ιδεωδών και ορθής συμπεριφοράς στους μαθητές

2.1 Ανάπτυξη δημοκρατικού πολίτη

§ Αλληλοσεβασμός/ αλληλοαποδοχή και σεβασμός στη γνώμη της πλειοψηφίας

§ Σεβασμός προς τους νόμους της πολιτείας και τη νόμιμη ηγεσία της

2.2 Καλλιέργεια ορθής συμπεριφοράς και στάσεων

3. Ενδοσχολική δράση

§ Συμβολή στην επίτευξη των στόχων του σχολείου και στην εύρυθμη λειτουργία του

§ Ουσιαστική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου

§ Αυτόβουλη ανάληψη ευθυνών

§ Μεντορικός ρόλος και στήριξη νεαρότερων συναδέλφων και φοιτητών

§ Συστηματική συνεργασία με συναδέλφους (δημιουργία τράπεζας υλικού, αλληλοδιδασκαλία κ.ά.)

§ Συστηματική ενημέρωση και καθοδήγηση γονιών

4. Εξωσχολική δράση/ προσφορά

§ Ενεργό μέλος εκπαιδευτικών ομίλων ή άλλων σωματείων

§ Αντιπροσώπευση του σχολείου σε εκδηλώσεις που οργανώνει η κοινότητα/ η πολιτεία

§ Οργάνωση ή/και παρακολούθηση εκδηλώσεων στην κοινότητα

§ Πνευματική, πολιτιστική δράση

§ Κοινωνική δράση/ προσφορά

ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

(α) Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο

Υποβάλλεται, μέχρι τις 15 Μαΐου, από κάθε Εκπαιδευτικό Λειτουργό προς τον Οικείο Επιθεωρητή, μέσω του Διευθυντή του σχολείου.

(β) Έκθεση «Α»

Υποβάλλεται από τον Οικείο Επιθεωρητή ανά εξάμηνο για τους επί «επί δοκιμασία» εκπαιδευτικούς (28 Φεβρουαρίου και 31 Αυγούστου).

(γ) Έκθεση «Β»

Υποβάλλεται:

(Ι) Από ομάδα επιθεωρητών (τα μέλη του κλιμακίου «Β») εντός του Ιουνίου:

- Για κάθε Διευθυντή, ο οποίος υπόκειται σε αριθμητική αξιολόγηση, μετά από επιθεώρησή του.

(II) Από τον Οικείο Επιθεωρητή (μέχρι τις 15 Ιουνίου)

- Το 2° έτος μετά τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικού και μετά κάθε 3ο έτος μετά την προηγούμενη έκθεση «Β», μέχρι την έναρξη της αριθμητικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

- Για κάθε εκπαιδευτικό (πλην των Διευθυντών) ο οποίος υπόκειται σε αριθμητική αξιολόγηση.

(III) Από το Διευθυντή του Σχολείου (μέχρι τις 15 Μαΐου)

- Για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, για τους οποίους απαιτείται από τον Επιθεωρητή:

Έκθεση «Α» (επί δοκιμασία) ή

Έκθεση «Β» (στο 2° έτος μετά τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικού και μετά κάθε 3 χρόνια μέχρι την έναρξη της αριθμητικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στο 12ο έτος) ή

Έκθεση «Γ» (όσοι έχουν αξιολόγηση)

- Για όσους από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων πάνω σε έκτακτη βάση («επί συμβάσει»), υπηρετούν για πρώτη φορά υπό τη διεύθυνση του ή για τους οποίους δεν υποβλήθηκε έκθεση «Β» την προηγούμενη σχολική χρονιά ή έχουν πάρει μονιμοποίηση.

Σημείωση: Πρώτη φορά που συναντάς ένα εκπαιδευτικό, κάθε δύο χρόνια (χρόνο παρά χρόνο, αν έχει αξιολόγηση)

(δ) Έκθεση «Γ»

(Ι) Από ομάδα Επιθεωρητών («κλιμάκιο»)

- Για όσους εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν ή θα έχουν συμπληρώσει την 31η Αυγούστου δώδεκα έτη υπηρεσίας από τα οποία τα 4 σε δημόσια σχολεία.

- Για όσους εκπαιδευτικούς είχαν την πρώτη αξιολόγηση την προηγούμενη σχολική χρονιά.

- Για όσους εκπαιδευτικούς είναι άνω των 13 ετών υπηρεσίας, δεν αξιολογήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά και δε θα έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας την 31η Αυγούστου.

- Για όσους εκπαιδευτικούς συμπληρώνουν την 31η Αυγούστου ή θα έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας και οι οποίοι δεν αξιολογήθηκαν κατά τις δύο τελευταίες σχολικές χρονιές.

Χρήσιμες συνδέσεις